Garanti Koşulları

 • DFSK Binek araçlarda yasal garanti süresi, tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (İki) yıl / 60.000 kilometre (hangisi önce tamamlanırsa),
 • DFSK Hafif Ticari araçlarda yasal garanti süresi, tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (İki) yıl / 100.000 kilometre (hangisi önce tamamlanırsa) geçerlidir.
 • Ayrıca DFSK Binek araçların kullanım kılavuzunda belirtilen bakım periyodlarına uyulması halinde yasal garanti süresine ilave olarak üretim hatalarını, yedek parçayı ve montaj işçiliklerini kapsayan 5 (Beş) yıl / 90.000 kilometre (hangisi önce tamamlanırsa) araç onarım garantisi sunmaktadır. Bu süre aynı şartların sağlanması durumunda DFSK Hafif Ticari araçlarda 2 (İki) yıl olarak geçerlidir. Onarım garantisi ilave garanti hükümleri getirmediği gibi, tüketiciye yasal garanti belgesinde yer alan hakları tanımamaktadır. Yasal garanti belgesinin hükümleri, yasal garanti süresi içinde geçerli olmak şartıyla saklı tutulmaktadır.
 • Böylelikle kullanım kılavuzunda yer alan bakım şartlarının tüketici tarafından eksiksiz yerine getirilmesi durumunda DFSK Binek araçlarda 7 (Yedi) yıl / 150.000 kilometre (hangisi önce tamamlanırsa)DFSK Hafif Ticari araçlarda 4 (Dört) yıl / 100.000 kilometre (hangisi önce tamamlanırsa) garanti kapsamı geçerli olacaktır.
 • DFSK Hafif Ticari Elektrikli araçlar 2 (iki) yıl / 100.000 kilometre (hangisi önce tamamlanırsa) yasal garanti süresi kapsamındadır.
 • Üreticinin öngördüğü şartlar doğrultusunda Garanti süreci içerisinde tüketicinin asgari %70’lik akümülatör kapasitesini koruması gerekmektedir.
 • Garanti süresi kapsamında akümülatör, kapasitesinin %70’in altına düşmesi halinde garanti kapsamına dahil edilecektir.
 • Ayrıca DFSK Hafif Ticari Elektrikli araçların kullanım kılavuzunda belirtilen bakım periyodlarına uyulması halinde yasal garanti süresine ilave olarak üretim hatalarını, yedek parçayı ve montaj işçiliklerini kapsayan 3 (Üç) yıl / 20.000 kilometre (hangisi önce tamamlanırsa) araç onarım garantisi sunmaktadır. Onarım garantisi ilave garanti hükümleri getirmediği gibi, tüketiciye yasal garanti belgesinde yer alan hakları tanımamaktadır. Yasal garanti belgesinin hükümleri, yasal garanti süresi içinde geçerli olmak şartıyla saklı tutulmaktadır.
 • Böylelikle kullanım kılavuzunda yer alan bakım şartlarının tüketici tarafından eksiksiz yerine getirilmesi durumunda DFSK Hafif Ticari Elektrikli araçlarda 5 (Beş) yıl / 120.000 kilometre (hangisi önce tamamlanırsa) garanti kapsamı geçerli olacaktır.
 • DFSK Binek / Hafif Ticari araçların Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kullanım ömrü 10 (On) yıldır.
 • DFSK Binek / Hafif Ticari araçların Boya Garantisi tüketiciye teslim tarihinden itibaren kilometre sınırlaması olmaksızın 3 (Üç) yıllık süreyi kapsamaktadır.
 • DSFK araçlarında Boya garantisi, üretici, ithalatçı ve yetkili servis uzmanları tarafından tespit edilen boya veya cila kusurunun, tamamen veya bölgesel onarım uygulamalarının işlem bütünlüğüdür.
 • Boya garantisinin uygulanması bir taraftan üreticinin öngördüğü bakım aralıklarına riayet edilerek gerçekleşmesine diğer taraftan ise araç üzerinde oluşabilecek hasarların onarım uygulamalarının üreticinin öngördüğü kurallara riayet edilerek gerçekleşmesine bağlıdır.
 • Boya garantisi kapsamı dışında kalan unsurlar;
 1. Çevrenin boyaya veya cilaya verdiği hasarlar, İklimde ani ısı değişiklikleri, Doğal afet oluşumundan kaynaklı hasarlar / kusurlar, bilumum kimyevi ürünler, hayvansal ya da bitkisel sıvılar, asfalt, kum, taş ve benzeri sert elementlerin sıçraması sonucu veya hasara bağlı olmayan diğer dış etkenlerin oluşturduğu kusurlar.
 2. Tüketicinin ihmali sonucu veya onarım gerektiren kusura karşı müdahale edilmemesi, üreticinin öngörü ve tavsiyelerine uyulmamasından kaynaklanan kusurlar.
 • Üretici firma tarafından yetkilendirilmemiş kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan uygulamalar, onarımlar, dönüşümler ve değişiklikler bütünlüğünün meydana getireceği kusurların sonuçları.
 • DFSK Binek / Hafif Ticari araçların Kaporta Garantisi tüketiciye teslim tarihinden itibaren kilometre sınırlaması olmaksızın 3 (Üç) yıllık süreyi kapsamaktadır.
 • Hasar sonucu araçların üzerinde bulunan karoseri ve gövde parçalarında yetkili servis ve uzman teknisyenler tarafından gerçekleşen onarımın güvenlik amaçlı yine yetkili servislerde aynı şartlar çerçevesinde kontrol ziyareti ile takip edilmesi tavsiye edilmektedir.
 • DSFK araçlarında paslanmaya ve korozyona karşı garanti süresinin devamlılığı adına tüketicinin dış etkenlerden meydana gelen hasar veya hasarları en geç 15 (On beş) iş günü içerisinde yetkili servise bildirmek ve onarımın üreticinin belirlediği şartlarda gerçekleşmesini sağlamakla yükümlüdür. Gerçekleşecek onarım işlemi, onarımı uygulayan yetkili servisin ticari unvanı, onarım tarihi, aracın kilometresi ve fatura numarası bilgileri ile Garanti kullanım kitabında belirtilmelidir.
 • Kaporta garantisi kapsamı dışında kalan unsurlar;
 1. Tüketicinin ihmali sonucu veya onarım gerektiren kusura karşı müdahale edilmemesi, üreticinin öngörü ve tavsiyelerine uyulmamasından kaynaklanan kusurlar.
 2. Üreticinin onaylamadığı Korozyona karşı uygulatılması muhtemel bilumum koruma ürünleri ve uygunluğu olmayan ek işlemler sonucu meydana gelen kusur veya hasarlar sebebiyle oluşan hasarlar bütünlüğü.
 • Üretici firma tarafından yetkilendirilmemiş kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan uygulamalar, onarımlar, dönüşümler ve değişiklikler bütünlüğünün meydana getireceği kusurların sonuçları.
 1. Hafif Ticari araçlar üzerine monte edilen üst yapı, damper veya yük kasaları, temel araç üzerinde yapılan kasa tadilatları ve değişiklikler bütünlüğü.
 • Akümülatör yasal garanti süresi 2 (İki) yıl / 60.000 kilometre (hangisi önce tamamlanırsa) olarak geçelidir. Orijinal ekipman, yedek parça montajı ve yetkili servislerin dışında yapılan her türlü ilave donanımın araç akümülatörüne vereceği hasar / yıpranma / elektrik tesisatında tahribat garanti kapsamında değerlendirilemez. Doğal afetlerden kaynaklı hasarlar, hatalı kullanım sonucu oluşan akümülatör arızaları, hasardan dolayı meydana gelen arızalar, herhangi bir dış etkenden dolayı akümülatör üzerinde oluşan zararlar garanti kapsamında değerlendirilemez.
 • Lastik garanti süresi, aracın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (İki) yıldır.
Lastik / Lastiklerin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde veya incelemede geçen süre garanti süresine ilave olarak eklenir. Lastiklerin kullanımında, dış etkenlerden kaynaklı darbe, zedelenme ve yarılma, özellikle aşırı kullanım nedeniyle taban bozukluğu, diş derinliğinin emniyet seviyesinin altında (1,6 mm) olması halinde garanti kapsamı dışında değerlendirilecektir.
 • Arızaların tüketicinin kullanım hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı DFSK yetkili servisleri ve uzman teknik yetkilileri tarafından düzenlenen rapor ile belirlenir. Aracın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışında değerlendirilir.
 • Satılanın kusurlu / ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 11.inci maddesinde yer alan;
 1. Satılanı geri verme talebi olduğunu bildirerek sözleşmeden vazgeçme,
 2. Satılanın kusur oranında satış bedeli üzerinden indirim talep etme,
 • Tüm masrafların satıcı firmaya ait olması kaydı şartı ile bedelsiz onarım talep etme,
 1. Satılanın kusursuz bir misli ile değiştirilmesini talep etme,
Yukarıdaki seçeneklerden 1 (bir) tanesini kullanma hakkına sahiptir. Tüketicinin belirtilen bu haklardan bedelsiz onarım seçeneğini tercih etmesi halinde satıcı; değişimi sağlanacak yedek parçanın, montaj işçiliğinin veya başka montaj işçiliği altında herhangi bir ücret talep etmeksizin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçı kuruluşlara karşı kullanma hakkına sahiptir. Satıcı, ithalatçı ve üretici kuruluşlar tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde;
 1. Garanti süresi içerisinde tekrar aynı sebepten arızalanması,
 2. Onarım için gereken azami sürenin aşılması,
 • Onarımın mümkün olmadığının, DSFK yetkilileri (satıcı, ithalatçı veya üretici kuruluşlar) tarafından raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep etme hakkına sahiptir. Satıcının, tüketici talebini reddetme hakkı bulunmamaktadır. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilememesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
 • Aracın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, onarımda geçen süre garanti süresine eklenir. Onarım süresi en fazla 45 (Kırk beş) iş günüdür. Bu süre ithalatçı firma veya yetkili servise bildirim tarihinden itibaren başlayacaktır.
 • Kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Tüketici, garanti kapsamından oluşan haklarının kullanılması ile alakalı olarak yaşanabilecek uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurma hakkına sahiptir. DFSK Yetkili Satıcısı tarafından Garanti Belgesinin Tüketiciye teslim edilmemesi halinde, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilmektedir.
GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN UNSURLAR
 • Uygun Normlarda olmayan veya temiz olmayan kirli yakıt kullanımından dolayı oluşabilecek motor, enjektör ve yakıt sistemi arızaları.
 • Uygun Normlarda olmayan veya temiz olmayan motor yağı, antifiriz, hidrolik ve benzerlerinin kullanılmasından kaynaklı oluşabilecek arızalar. Üreticinin kullanım kılavuzunda yer alan yapılması gerekli olan periyodik bakım işlemlerinde kullanılan sarf malzemeler ve bunların montaj işçilikleri, kontroller veya ayarlar, montajı anlık olarak mümkün olmayan (stoklarda bulunmayan) veya belirli bir süre sonrasında değişimi gereken malzeme ve parçalar garanti kapsamında değerlendirilemez. (Kapılar, motor kaputu, bagaj kapağı ayarları, yürür aksam ayarı, tekerleklerin balans ayarı gibi ve buna benzer diğer işlemler).
 • Tüketicinin kullanım koşullarına bağlı olarak eskiyen, aşınan, yıpranan veya ömrünü tamamlayan; tekerlek lastikleri, volan, debriyaj baskı, balata ve rulmanı, amortisörler, fren balataları ve diskleri, kayışlar, yürür aksamda bulunan parçalar ve bilumum rulmanlar ve buna benzer parçaların yenileri ile değişim ve onarım işlemleri (Bahse konu yedek parçalarda, üretim kaynaklı hatalar ve arızalar garanti kapsamında değerlendirilecektir).
 • Ayrıca kullanım koşullarına ve şartlarına bağlı olarak aşınan, eskiyen, yıpranan veya ömrünü tamamlayan bujiler, ampuller, sigortalar ve benzeri gibi ömürlü ürünler ile aracın hareketli bölgelerindeki bilumum fitil, klips ve plastikler (Bahse konu yedek parçalarda, üretim kaynaklı hatalar ve arızalar garanti kapsamında değerlendirilecektir).
 • Hasar kaynaklı veya hatalı kullanım sonucu meydana gelebilecek tüm bakım ve onarım işlemleri.
 • Garanti süresi kapsamında olası bir dış etken (kimyasal, bitkisel veya hayvansal, örneğin demir tozu, asit, reçine, kuş pisliği, vb…) ile boya ve kaporta üzerinde ve yüzeysel koruyucu kısımlarda meydana gelen kusurlar / hatalar; çizilmeler, çatlaklar, soyulmalar, dökülmeler, kabarmalar, matlaşmalar.
 • DSFK araçlarının fabrikasyon üretimine uygun olmayan bilumum aksesuarların montajı ve montajından kaynaklanan kusur / hata ve arızalar.
 • DSFK araçlarının kilometre bağlantı saatleri üzerinde yetkili servis dışında yapılacak değişiklik, müdahale veya onarım, aracın garanti haklarının bütünüyle kaybolmasına sebep olacaktır.